Demokraatlik juhtimine ja toimimine

 1. Iga Elu MTÜ-l on selge ja arusaadav missioon. Vabaühendus järgib oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.
 2. MTÜ Iga Elu kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma liikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhtivkogud ja töötajad vastutavana, reageerib nende väärtegudele.
 3. MTÜ Iga Elu peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.
 4. MTÜ Iga Elu püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.
 5. MTÜ Iga Elu kasutab saadaolevad vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

Kodanikujulgus ja hoolivus

 1. MTÜ Iga Elu ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.
 2. MTÜ Iga Elu ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine

 1. MTÜ Iga Elu kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.
 2. MTÜ Iga Elu lähtub headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.

Vastutus ja aruandmiskohustus

 1. MTÜ Iga Elu annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.
 2. MTÜ Iga Elu avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.

Avatus ja läbipaistvus

 1. Informatsioon MTÜ Iga Elu missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta peab olema avalik ja arusaadav.
 2. MTÜ Iga Elu suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.
 3. MTÜ Iga Elu on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine

 1. MTÜ Iga Elu on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.
 2. MTÜ Iga Elu ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine

 1. MTÜ Iga Elu peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.
 2. MTÜ Iga Elu austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.

Sallivus

 1. MTÜ Iga Elu tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.
 2. MTÜ Iga Elu ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.